5 cze 2020

Górska wycieczka do pierwszych osad w XIX-wiecznej Kalifornii – recenzja gry Sierra West

Gdybyście mieli się cofnąć w czasie i żyć w wybranym przez siebie roku, jaki by to był? Czy byłoby to wczesne średniowiecze, gdzie moglibyście jeździć na wyprawy rycerskie? A może bardziej was kręci rozwój przemysłowy np. w Wielkiej Brytanii? Niezależnie od waszych upodobań, my chcemy was dzisiaj zachęcić do zakosztowania życia pioniera w zachodniej części kraju Wujka Sama – Kalifornii. Zostańcie z nami i poczytajcie o najnowszej grze wydawnictwa Board & Dice – Sierra West.

Sierra West to gra karciana dla 1-4 graczy w wieku 14+. W grze wcielacie się we wspomnianych wyżej pionierów, którzy ruszyli na zachód Ameryki Północnej, by tam szukać szczęścia i pieniędzy oraz dać zalążek Złotemu Stanowi Kalifornii. Sierra West zawiera aż cztery moduły rozgrywki do wyboru. Możecie się wcielić w plantatorów jabłek, poławiaczy ryb, poszukiwaczy złota bądź w groźnych szeryfów. W każdej z nich ważne jest, aby wykazać się strategicznym i ekonomicznym podejściem, aby w efekcie zdobyć jak najwięcej punktów.


Zanim jednak zaczniemy rozwijać nasze osady, przyjrzyjmy się wykonaniu gry Sierra West. Po rozerwaniu folii, musimy przebrnąć przez kilka arkuszy kartonowych wyprasek z gotowymi do wyciśnięcia żetonami. Jest tego naprawdę sporo, ale całość daje pozytywne odczucie pełnego pudełka. Bardzo nam się spodobały ilustracje w grze — zwłaszcza okładka. I co prawda nie jesteśmy żadnymi znawcami sztuki, ale gdyby wyciąć napisy z tej ilustracji, to chętnie powiesilibyśmy sobie taki obraz w salonie. Warto wspomnieć o fakcie, że wydawca zadbał o to, by w grze nie zabrakło woreczków strunowych i wszystko ma swoje dobrze dopasowane miejsce w wyprasce. Żadne elementy nie „latają” po pudełku. Jakość żetonów i kart stoi na wysokim poziomie. Spokojnie, możecie grać i grać. I jeszcze raz grać!

Skoro o graniu mowa, to czas, aby zaprezentować wam zarys rozgrywki oraz reguły występujące w grze. Jak wspomnieliśmy wcześniej w Sierra West mamy aż cztery tryby gry. Autor zaleca, aby pierwszą waszą rozgrywką był moduł Jabłkowe Wzgórze. Nauczycie się w nim wszystkich mechanik i zasad gry. Więc do dzieła! Przygotowanie gry polega na ułożeniu kart wzgórza, wraz z kartami z konkretnego modułu w taki sposób, aby przypominało to górę. Następnie rozdajemy wszystkim startowe karty graczy oraz ich planszetki. Upewniamy się, że wszystkie pozostałe figurki, żetony i zasoby są rozłożone, po czym postępujemy zgodnie z instrukcją, aby dodać konkretny moduł do gry. Jesteście gotowi do rozwoju waszych pierwszych kalifornijskich osad. W swojej turze gracz dobiera trzy karty ze swojej talii, a następnie planuje ich ułożenie tak, aby jak najefektywniej je wykorzystać. Musicie wiedzieć, że karta dzieli się na akcje ścieżki oraz akcje szczytowe. Te drugie będą wykonywane prawie na sam koniec tury gracza, a te pierwsze będą dostępne w zależności od ułożenia, jakie wybierzecie. Gdy będziecie pewni swojej decyzji – wsuwacie karty pod spód swojej planszetki w taki sposób, aby powstał krajobraz góry.

Od tej pory poruszacie swoich pionierów po dwóch ścieżkach widocznych w górnej części planszetki i wykonujecie akcje widoczne na odpowiednich polach. I tak możecie pobierać odpowiednie surowce, poruszać swoim zwiadowcą po wzgórzach Sierra Nevada, zbierać nowe karty, budować chaty, handlować futrami, czy nawet polować lub uciekać przed niedźwiedziami. Wszystko to będziecie robić, aby dojść na szczyt swojej góry zaplanowanej na początku rundy i wykonać akcje szczytowe. Działają one w taki sposób, że musimy opłacić pewien koszt, aby otrzymać bonusy wskazane na karcie. Te akcje są jednym z wielu czynników punktujących w grze. Aby mieć ich jak najwięcej, zależeć wam będzie na zbieraniu kart wzgórza, rozwijaniu się na planszy rozwoju gospodarstwa oraz na zbieraniu złota i żetonów podwójnego ruchu. Warto też uchronić się przed ujemnymi punktami, które są karą za niechęć do polowania i budownictwa. Po wykonaniu akcji szczytowych, tura przechodzi do kolejnego gracza, a cała rozrywka toczy się do momentu, aż zostaną odkryte wszystkie specjalne karty wzgórza. Rozgrywkę wygra gracz z największą ilością punktów.

Powyżej zamieściliśmy tak naprawdę tylko ułamek tego, czego możecie uświadczyć w grze Sierra West. Warto wspomnieć, że dróg do zwycięstwa jest naprawdę wiele. Trzeba się jednak rozwijać równomiernie, aby nie pozostać w tyle za przeciwnikami, bądź nie dostać ujemnych punktów za brak wybudowanych chat lub upolowanej zwierzyny. Ciekawą mechaniką jest też to, że możecie wykonywać pewne akcje w turze innego gracza. Oznajmiacie wtedy, że wykorzystujecie odpowiedniego pioniera i opłacacie ewentualny koszt w surowcach, aby zdobyć te dobra, które są dostępne tylko w trakcie tury innego gracza.


Niestety, taki wykorzystany poza turą pionier, nie może zostać użyty w naszej kolejnej turze do akcji chat. Wspomniane chaty są zwykłymi bonusami. Stawiając jednego pioniera na odpowiednim żetonie, nasz drugi pionier może skorzystać z bonusu i na przykład pobrać więcej zasobów. Bardzo fajną mechaniką jest dowolność w wykonywaniu akcji. Możemy zdecydować, że wysyłamy jednego pioniera do chaty, a drugim wykonujemy kolejne akcje na swoim torze. Może jednak dojść do sytuacji, że w pewnym momencie brakuje nam surowca, aby wykonać tam akcję, dlatego nasz pionier z chaty w tym momencie wkracza na drugą ścieżkę, gdzie udaje mu się pozyskać brakujący surowiec. W efekcie obu pionierom udaje się przejść całą drogę i teraz mogą wykonać akcje szczytowe.

Sierra West to kawał solidnej i dobrze dopracowanej gry karcianej z elementami strategicznymi i ekonomicznymi. Faktem jest to, że trzeba zainwestować trochę czasu, by przebrnąć przez trochę długą, ale dobrze napisaną instrukcję oraz ograć wszystkie moduły gry. Zapewniamy jednak, że czas ten zwróci się wam w postaci dobrze spędzonych godzin przy wielu rozrywkach w Sierra West.

Tytuł ten to ciekawa i dynamiczna gra o budowaniu silniczka z kart i kafli. O zbieraniu i mądrym wykorzystywaniu surowców. Mamy tutaj dużo kalkulowania i planowania – warto dobrze przemyśleć ułożenie kart na początku swojej tury, aby wszystkie akcje ładnie się ułożyły i przyniosły nam jak najwięcej korzyści. Nie możemy zapomnieć, że w grze mamy aż cztery tryby rozgrywki! Każda z nich wnosi lekkie zmiany, ale przez to wasze partie będą niepowtarzalne, a wy będziecie chcieli wracać i próbować co raz to nowych rozwiązań.
Zdecydowanie polecamy grę Sierra West wydawnictwa Board & Dice.


Nazwa: Sierra West
Wydawnictwo:
Board & Dice
Rok wydania: 2019

Dziękujemy wydawnictwu
Board & Dice za wysłanie egzemplarza recenzenckiego 
Board & Dice

Sierra West is a card game for 1-4 players aged 14+. In the game, you play the role of pioneers, who set off to the west of North America, to look for happiness, earn money there and to build the foundations of the Golden State of California. Sierra West consists of four modules to choose from. You can play the role of apple harvester, fisherman, gold digger or righteous sheriff. In each of them it is important to demonstrate a strategic and economic approach, in order to get the most points at the end of the game.

Before we start the game, let's take a look at the Sierra West’s look and quality of components. After tearing the foil, we must go through several sheets of cardboard pieces with chips ready to be squeezed out. There is a lot of it, but thanks to that, we have a positive feeling of a full box. We loved the illustrations in the game - especially the cover. And although we are not any art experts, if we take out the title inscription from this picture, we would gladly hang such a tableau in the living room. It is worth mentioning, that the publisher has made sure, that the game does not run out of string bags. Additionally, everything has its own well-fitted place in the mold. There are no loose items in the box. The quality of tokens and cards is very high. You can relax if worried of quick spoilage, you can play the game and play. And then play again!

Speaking of playing, it's time to present the outline of the game and the rules. As we mentioned earlier, in Sierra West we have as many as four game modules. The author of the game recommends, that your first game be the Apple Hill one. You will learn all the mechanics and rules of the game. Preparation of the game, is to arrange hill cards with cards from a specific module in such a way, that it resembles a mountain. Then we give away starting cards to players and their personal boards. We make sure that all other figurines, tokens and resources are spread out, and then follow the instructions, to add a specific module to the game. You are ready to play! On his turn, the player draws three cards from his deck and then plans to arrange them, so that he can use them most effectively. You must know, that the card is divided into Path actions and Summit actions. The latter will be performed almost at the very end of the player's turn, and the first ones will be available depending on the arrangement you choose. When you are sure of your decision - slide the cards under the bottom of your board in such a way, that a mountain landscape is created.

From now on, you move your pioneers along two paths visible at the top of the board and perform actions visible on the appropriate spaces. Therefore you can collect the resources, move your scout around the Sierra Nevada hills, collect new cards, build huts, trade fur, and even hunt or run away from bears. You will be performing all this to reach the top of your mountain, as planned at the beginning of the round, to perform Summit actions. In order to use them, you have to pay a certain cost, to receive the bonuses indicated on the card. These actions are one of many scoring factors in the game. To have as many as possible, you will want to collect hill cards, progress on the homestead board, and collect gold and double move tokens. It is also worth to prevent from receiving negative points, which are a punishment for not hunting and building. After performing the Summit actions, the turn proceeds to the next player, and all the game continues, until all special hill cards are revealed. The player with the most points wins the game.

Sierra West is a piece of solid and well-developed card game with strategic and economic elements. The fact is, that you need to invest some time to get through a little long, but well written instructions. However, we assure you, that this time will be paid back in the form of many well spent hours with Sierra West.

This title is an interesting and dynamic game about building an engine from cards and tiles. On the collecting and wisely spending raw materials. We have a lot of calculating and planning here - it's good to think over the arrangement of the cards at the beginning of your turn, so that all our actions are well arranged and will bring us many benefits. We must not forget, that we have four game modules in the Sierra West! Each of them brings a slight change in game mechanic and theme, but because of this, your games will be unique, and you will want to play again and try new solutions. We strongly recommend Sierra West by Board & Dice.
Share:

Ścisła współpraca

My na Facebooku

Labels

Blog Archive